Home | About Attingal | About eCity | About us | Feedback | Add to Favorate
 
About History, Locations, Important Places, Personalities About ecity  


  Search
hn³Uv tkm^väv
kaÀ¸n¡póp
Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸v.
 
  Hms«msamss_ð
  hym]mcw
  I¼yq«À
  hnZym`ymkw
  hnt\mZw
  km¼¯nIw
  Kh. Øm]\§Ä
  BtcmKy taJe
  t{]m^jWðkv
  Bcm[\meb§Ä
  aäpÅh
 
  hml\w hm§pI
  `h\ \nÀamWw
  hntZi bm{X
  hnhmlw
  t^m¬ \¼cpIÄ
 
 
Ward No : 5
P..SYAMALA AMMA
Karichiyil
 
 
 
Development Activities -Updates (01-04-2016 to 31-03-2017)
 
Date
Activity Report
Events
 
Best Councillor Award 2017- Ist Round Interview
 
   
07-03-17 അഞ്ചാം വാര്‍ഡ്‌ കരിച്ചിയില്‍ അയല്‍കുട്ടവും അഹല്യാ കണ്ണാശുപത്രിയും സംയുക്തമായ് ചേര്‍ന്നുള്ള സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ്‌. eye testing
 
 
  2017 മാര്‍ച്ച്‌ 7 ചൊവാഴ്ച്ച രാവിലെ 11:00 മുതല്‍ 03:00 വരെ കരിച്ചിയില്‍ അങ്കന്‍വാടിയില്‍  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
sdsd
About us | Advertisement | Send Feedback

©
copyright 2008 by Windsoft, Attingal | ® All rights reserved.