Home | About Attingal | About eCity | About us | Feedback | Add to Favorate
 
About History, Locations, Important Places, Personalities About ecity  


  Search
hn³Uv tkm^väv
kaÀ¸n¡póp
Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸v.
 
  Hms«msamss_ð
  hym]mcw
  I¼yq«À
  hnZym`ymkw
  hnt\mZw
  km¼¯nIw
  Kh. Øm]\§Ä
  BtcmKy taJe
  t{]m^jWðkv
  Bcm[\meb§Ä
  aäpÅh
 
  hml\w hm§pI
  `h\ \nÀamWw
  hntZi bm{X
  hnhmlw
  t^m¬ \¼cpIÄ
 
 
EditRegion_SideAdvt_ON
back to eCitynews Attingal
6/1/2016: Attingal : Ecity Attingal Development Debate 2015 (Valiyakunnu Hospital Development)
Ecity Attingal Development Debate 2015- Valiyakunnu Hospital Development Activities
eCitynews Attingal Investigation Report No:1
This report is submitted to Attingal Municipal Chairman on 19/12/2015
]dªncn¡póXnð BZy tNmZyamb henbIpóv Bip]{Xn hnjb¯nð Cknän Bän§ð \yqkv Soans³d hnebncp¯epIfpw Isï¯epIfpw \Kck`m sNbÀams\bpw, \Kck`m sk{I«dnsbbpw Iïv R§ð kaÀ¸n¨ dnt¸mÀ«v NphsS tNÀ¯ncn¡póp
sdsd
About us | Advertisement | Send Feedback

©
copyright 2008 by Windsoft, Attingal | ® All rights reserved.